​حوزه محیط زیست انسانی


​1

آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا​

01.pdf

​2

​آیین نامه تبصره ماده 6 آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

02.pdf

​3

​آیین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی

03.pdf

​4

​آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

04.pdf

​5

​آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

05.pdf

​6

​آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

06.pdf

​7

​آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

07.pdf

​8

​آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

08.pdf

​9

​آیین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

10.pdf

​10

​آیین نامه جایگزینی و امحای تاکسی های فرسوده

11.pdf

​11

​تصویب نامه هیات وزیران راجع به ضوابط و معیارهای استقرار صنایع

14.pdf

​12

​مصوبه هیات وزیران راجع به استقرار صنایع

15.pdf           حوزه محیط زیست طبیعی


​1

​آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

N01.pdf

​2

​آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

N02.pdf

​3

​آیین نامه اجرایی شکار ویژه

N03.pdf

​4

​آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی

N04.pdf

​5

​از آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی

N05.pdf

​6

​آیین نامه اجرایی ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان

N06.pdf

​7

​آیین نامه مربوط به بستر رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

N09.pdf

​8

​جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات راجع به ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی

N13.pdf

​9

​مصوبه هیات وزیران راجع به شورای هماهنگی مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان

N14.pdf