​نام و نام خانوادگی

​سمت سازمانی

​میزان تحصیلات

​رایانامه

​شماره های تماس

محمد ابراهیم خباز


رئیس اداره برنامه ریزی و منابع​کارشناسی مدیریت بازرگانی​M.E.Khabaz@khrdoe.irمستقیم: 05138695955 - داخلی: ​2110

 
​لاله معصومیان


​سرپرست اداره روابط عمومی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


Info@Khrdoe.ir


مستقیم 05138666606 - داخلی: ​2120

رئیس اداره مدیریت عملکردOperation@Khrdoe.ir


مستقیم: 05138695952 - داخلی: ​2130

مهدی یزدان جو​رئیس اداره حراست

کارشناسی محیط زیست

Preservation@Khrdoe.ir


مستقیم: 05138685003 - داخلی: ​2140

ابوالفضل شعبانی


رئیس اداره یگان حفاظت


کارشناسی ارشد جغرافیا


​A.Shabani@Khrdoe.ir


مستقیم: 05138666608 - داخلی: ​2160
ذکریا رستمیان


​رئیس اداره حقوقی

کارشناسی ارشد حقوق قضایی


​Z.Rostamian@Khrdoe.ir


داخلی: ​2210

​علی اکبر نجفی ناوخی


​رئیس اداره امور اداری


​کارشناسی مدیریت بازرگانی


​A.A.Najafi@Khrdoe.ir


داخلی: ​2220

مهدی کابلی


​رئیس اداره امور مالی


کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - مدیریت مالی


​M.Kaboli@Khrdoe.ir


مستقیم: 05138648813 - داخلی: ​2260

علی اکبر انصاریفرد


​رئیس اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی


​کارشناسی مدیریت بازرگانی


​A.A.Ansarifard@Khrdoe.ir


داخلی: ​2290

​زیبا معظمی فرد


​رئیس اداره محیط زیست انسانی

کارشناسی ارشد محیط زیست


​Z.Moazamifard@Khrdoe.ir


داخلی: ​2340


​رئیس اداره محیط زیست طبیعی
داخلی :

محمد علی عمارلو


​رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش


​کارشناسی ارشد محیط زیست


m.a.amarlou@Khrdoe.ir


داخلی: ​2410

فاطمه دوستی


​رئیس اداره امور آزمایشگاه ها


​دکترای شیمی تجزیه


​F.Doosti@Khrdoe.ir


داخلی: ​2420
S-Zamani.jpg
صادق زمانی جشن آباد


​رئیس اداره نظارت و پایش


کارشناسی ارشد
​جغرافیای طبیعی


​S.Zamani@Khrdoe.ir


داخلی: 2480
منصور حیدری

رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی

کارشناسی اقتصاد کشاورزی

M.Heydari@Khrdoe.ir


داخلی: ​2510
محمد مهدی توکلی

رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی


​M.M.Tavakoli@Khrdoe.ir


داخلی: ​2520