اداره کل حفاظت محيط زيست استان خراسان رضوی از سال 1345 فعاليت خود را تحت عنوان اداره شکاربانی و نظارت بر صيد خراسان در شهر مقدس مشهد با هدف حفظ گونه های جانوری و شناخت استعداد های طبيعی استان آغاز نمود و در ابتدا مناطقی که دارای پتانسيل وجود گونه های جانوری عمده مثل قوچ و ميش کل و بز و آهو در حوزه شهرستان های اسفراين، بجنورد و درگز بودند را شناسايی و کار حفاظت آن را آغاز نمود. بعد از سال 1353 که اهداف مربوط به حفاظت محيط زيست بر اساس قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست به اين سازمان واگذار گرديد، نظارت خود را بر فعاليت واحدهای توليدی به لحاظ کنترل آلودگی های هوا و رعايت استاندارد های زيست محيطی ارائه نمود و در حال حاضر اين اداره کل، حفاظت از يک پارک ملی، سه پناهگاه حيات وحش، سه اثر طبيعی ملی، بيست و يک منطقه حفاظت شده و سيزده منطقه شکار ممنوع و چند منطقه پيشنهادی را بر عهده دارد.