علیرضا اندرواژ


          میزان تحصیلات:

                    کارشناسی مدیریت با گرایش مدیریت بازرگانی.


          گزیده ای از شرح وظایف:

                    1- هماهنگی با اداره کل امور اداری سازمان حفاظت محیط زیست و انجام راهبردهای سازمانی و ضوابط ابلاغی صادره و اجرای تکالیف مصوب.
                   2- نظارت بر پاسخگویی به هیات حسابرسان اعزامی از دیوان محاسبات در مورد رسیدگی به حساب های اداره کل و همکاری مطلوب جهت تسریع در بهبود امر رسیدگی.
                   3- نظارت بر اجرای  دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و کلیه ضوابط مربوط به امور ساختمانی و پیمانکاران و مهندسین مشاور از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور و ابلاغ به واحدهای استانی و ذیربط و همچنین نظارت بر نحوه اجرای آنها.
                   4- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط ذیربط.       


          محمد عرفانـی


          میزان تحصیلات:

                    کارشناسی ارشد محیط زیست با گرایش آلودگی های محیط زیست.


          گزیده ای از شرح وظایف:

                     1- نظارت و پایش محیط زیست اعم از حوزه های طبیعی و انسانی طی همکاری با حوزه معاونت فنی اداره کل براساس رویه ها و شیوه های فنی مورد نظر.
                    2- برنامه ریزی اقدامات میدانی در رابطه با پایش و کنترل محیط زیست، با هدف کاهش هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست.
                    3- راهبری و اجرای برنامه های کنترلی و پایش محیط زیست در حوزه انسانی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی از سوی سازمان.