::  اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوی  ::

 

مشهد - بزرگراه وكيل آباد - حد فاصل قائم مقام فراهانی و صدف، جنب ناحيه 8 پستی


شمـاره تمــاس:  8675040-0513
شمـاره نمابــــر:  8695951-0513
صندوق پستــی:     554-91735

کد پستـــــــی:   9188938871
پست الكترونيك:   info@khrdoe.ir