​تصاویر منتخب جلسات شورای سیاستگذاری پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی


دومین جلسه شورای سیاستگذاری پورتال اداره کل - تیرماه 1394
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری پورتال اداره کل - بهمن ماه 1393