مشخصات جلسه​محتوای مستندات
مستندات جلسه

شماره جلسه: 1


تاریخ برگزاری جلسه: 1393/11/29

1- ​ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی (مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات).

2- آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی (مندرج در روزنامه رسمی کشور).

3- از مجموعه مستندات جلسه اول شورا حاوی: معرفی نقشه راه اصلاح نظام اداری، معرفی برخی از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، معرفی بیانیه چشم انداز سند راهبردی فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، تصویب نامه شورای عالی اداری پیرامون توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی.

4- معرفی نقشه راه شورای سیاستگذاری پورتال اداره کل.
5- معرفی فرصت ها و چالش های شورای سیاستگذاری پورتال اداره کل.
6- معرفی شاخص های ارزیابی عملکرد استانی مرتبط با برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در سال 1393.

7- معرفی خوشه های چهارده گانه خدمات الکترونیکی.

8- معرفی دبیرخانه شورای سیاستگذاری پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.

9- معرفی نحوه ایجاد شناسنامه خدمات دستگاه در هر یک از خوشه های خدمات الکترونیکی اداره کل.


eGOV Administrative Criteria Final.pdf

Official Newspaper.pdf

One Document.pdf

Two Document.pdf

Three Document.pdf