معرفی کارگروه پسماند استان خراسان رضوی:


قانون مدیریت پسماند درسال 1383 مصوب و اولین کارگروه پسماند استان در سال 1385 در استانداری خراسان رضوی تشکیل گردید که با عنایت به ابلاغ دبیری کارگروه به حفاظت محیط زیست استان در سال 1387، این اداره کل پیگیری امور مربوط به دبیرخانه کارگروه را بر عهده گرفت. در جهت اجرای دقیق ضوابط مذکور برنامه عملیاتی پسماندهای پنج گانه (پزشکی، کشاورزی، صنعتی، خانگی و ویژه) استان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست تدوین و در سال 1392 به تصویب کارگروه پسماند استان رسید که در ادامه به ادارات ذیربط ابلاغ شد. همچنین با عنایت به ضرورت بررسی مسائل تخصصی مرتبط با انواع پسماندها کمیته های فنی و تخصصی پسماندهای عادی، صنعتی، پزشکی، کشاورزی و خطرناک تشکیل و ادارات مربوطه مسئولیت کمیته های تخصصی را بر عهده گرفتند. کارگروه و کمیته های تخصصی شهرستانی پسماند نیز با ریاست فرماندار در شهرستان ها تشکیل و گشت های پسماند حسب موضوع در شهرستان های مختلف انجام می گردد.