ردیف ​
زمان برگزاری جلسه
​ ​

​دستور کار جلسه
ساعت شروع جلسه
​روز برگزاری جلسه
​تاریخ برگزاری جلسه

​1

​08:00

​پنجشنبه

1396/03/11
1- بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مدیریت پسماند در مطب ها.
2- بررسی و تعیین تکلیف شرکت صنعت سبز کاسپین در خصوص واگذاری سایت معصوم آباد.
3- ارائه گزارش فعالیت های کمیته تخصصی در سال 1395 و برنامه های پیشنهادی سال 1396.
4- بررسی مدیریت پسماند در حریم راه ها و واحدهای خدماتی بین راهی.


​2


12:00​


​شنبه


1396/07/29
1- ​بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مدیریت پسماند در مطب ها (با تاکید بر بند 3 کمیته تخصصی پسماند پزشکی مورخ 1396/07/29).
2- بررسی و تعیین تکلیف در خصوص سایت پسماند ویژه.
3- ارائه گزارش طرح های جامع مدیریت پسماند.
4- ارائه گزارش فعالیت های کمیته های تخصصی در سال 1395.